1. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 2. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی , اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 3. حدیث فرازمند , مصطفی کاظمی , ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا( , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
 4. مصطفی کاظمی , وحیده بافندگان امروزی , سرور هورزاد , طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 5. مصطفی کاظمی , سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد , بهنوش شجاع , ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با بثربخشی سازمانی , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 6. مصطفی کاظمی , سید علی ناجی نصراباد یزد , بهنوش شجاع , ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی , هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 7. مصطفی کاظمی , فاطمه حسین پور , فرشته صادقی , بررسی نقش واسط ابعاد نوآوری در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری در شهر مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت حسابداری و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
 8. کیمیا ترکمنی , مصطفی کاظمی , تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد) , اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
 9. مصطفی کاظمی , نجمه سعیدی , محمد لگزیان , شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP , سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 10. نجمه سعیدی , مصطفی کاظمی , محمد لگزیان , شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 11. مصطفی کاظمی , سرور هورزاد , وحیده بافندگان امروزی , طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
 12. مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی , رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل , اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
 13. مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی , شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا , اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
 14. مصطفی کاظمی , سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد , مریم رحمان نیا , سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 15. وحید علی خان زاده , مصطفی کاظمی , محمد لگزیان , بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
 16. مصطفی کاظمی , فاطمه نژادشکوهی , کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 17. مصطفی کاظمی , قاسم اسلامی , منیره احمدی منش , بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 18. سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 19. محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری , دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
 20. صدیقه باقری قلعه جوقی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 21. مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد , تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 22. مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد , منصوره روشن نژاد , بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
 23. مصطفی کاظمی , محمدعلی چیت ساززاده , اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان) , نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
 24. محمدعلی چیت ساززاده , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , علیرضا قاری قرآن , توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست , سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
 25. مصطفی کاظمی , فریبرز رحیم نیا , صدیقه ابوی طرقبه , بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین , دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 26. زینب لطفعلی پور , زهرا ناجی عظیمی , مصطفی کاظمی , مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد) , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 27. مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی , راضیه کریمی , علی سیبویه , کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد , دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
 28. مصطفی کاظمی , عطیه فلفلانی , هادی اردشیر بهرستاقی , مرضیه غلامی , بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل , چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
 29. مصطفی کاظمی , افتخارآفاق ارجمندی نژاد , بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 30. مصطفی کاظمی , رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری , دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
 31. مصطفی کاظمی , شیما مهاجر , بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو , اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات الکترونیک , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱
 32. مصطفی کاظمی , راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۹
 33. مصطفی کاظمی , وجیهه هوشیار , سیده منصوره حسینی رباط , یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک , سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۴
 34. مصطفی کاظمی , یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک , سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۴
 35. مصطفی کاظمی , ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 36. مصطفی کاظمی , ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن , ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۰۷
 37. مصطفی کاظمی , بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی , بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۵
 38. مصطفی کاظمی , بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۰۱
 39. مصطفی کاظمی , کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار , چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۰۸
 40. مصطفی کاظمی , جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران , سومین کنگره ملی انرژی و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۱/۱۰
 41. مصطفی کاظمی , کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری , اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۲۶
 42. مصطفی کاظمی , محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان , سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۷/۲۴